Refe­rat zu Pra­xis-Manage­ment-Sys­te­men am 23.11.2016

Dr. med. Chris­toph Bau­mann ist Refe­rent an der Herbst-Aca­demy zum Thema Digi­ta­li­sie­rung — quo vadis?

Mitt­woch, 23. Novem­ber 2016, ab 18:30 Uhr Hotel Bern, Bern

Wei­tere Infor­ma­tio­nen

2017-02-28T19:59:18+02:00